სათვალის ზომა

სათვალის ზომა აღნიშნული უნდა იყოს ყურსადების შიგნითა მხარეს:

ნიმუში: 71 12 120

  1. ესაა ლინზის ზომა – იზომება ლინზის ყველაზე დაშორებულ წერტილებს შორის მანძილით – (71)(A)
  2. ლინზების შემაერთებელი ხიდის ზომა – (12)(B)
  3. ყურსადების ზომა – იზომება მოხრის ადგილიდან ბოლომდე – (120)(C)

სათვალის შერჩევა სპეციალისტის დახმარებით უკეთესია, მაგრამ თუ მაინცდამაინც … გასათვალისწინებელია:
თვალის გუგებს შორის მანძილი (Ds) და …:
A+B უნდა შეესაბამებოდეს თვალის გუგებს შორის მანძილს …

Advertisements